Voorwaarden

Artikel 1: Huurprijzen

De vermelde huurprijzen zijn opgegeven per stuk of eenheid en gelden per dag of voor een weekend tenzij anders vermeld. Alle vermelde huurprijzen zijn steeds inclusief btw. De prijzen gelden voor de verhuring waarbij het gehuurde materiaal door de huurder wordt afgehaald en teruggebracht in het magazijn van feestmetmij.be, enkel mogelijk met aangepast transport. Indien de gehuurde materialen door feestmetmij.be moeten gebracht en gehaald worden zal hiervoor een afzonderlijke prijs worden aangerekend.

Artikel 2: Reserveren

Reserveren is betalen. Bij reservering dient een voorschot betaald te worden van 20€ op rekening van feestmetmij.be of contant in de winkel van feestmetmij.be

Artikel 3: Afhaling en terugbrengen van materialen

Alle materialen kunnen opgehaald en teruggebracht worden in ons magazijn/winkel in de Edewallestraat 87 te Handzame /Kortemark. Ophaling tussen 8h & 8.30h. Terugbrengen tussen 22h & 22.30h.  Of volgens afspraak.

Artikel 4: Staat van de materialen

Het verhuurde materiaal wordt ontleend conform de huuraanvraag van de huurder. De huurder wordt verzocht het ontvangen materiaal zorgvuldig na te kijken en feestmetmij.be binnen het uur na ontvangst te verwittigen bij het vaststellen van gebreken of tekorten. Dit kan telefonisch op het nummer 0472/687832. Alle materialen (behalve bestek, glazen en borden) dienen gereinigd en in propere staat te worden terugbezorgd. Het materiaal dient op de voorziene datum te worden terugbezorgd in dezelfde staat als het werd geleverd of afgehaald bij aanvang van de huur. Indien aan de voorvermelde normen niet is voldaan zal feestmetmij.be voor het bijkomende werk een supplement aanrekenen van 25€ per uur voor het reinigen van de materialen.

Artikel 5: Beschadigingen of verlies

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen worden de goederen geladen, vervoerd en gelost op kosten en risico van de huurder, ongeacht de leveringsplaats en ongeacht wie deze werkzaamheden uitvoert. De huurder is aansprakelijk voor elke beschadiging en/of eventueel verlies of diefstal van de gehuurde goederen en materialen. Ook tijdens het transport is de huurder aansprakelijk voor beschadiging, verlies of diefstal. De huurder heeft de mogelijkheid om bij de teruggave van het materiaal aanwezig te zijn om de staat van de materialen tegensprekelijk vast te stellen. Indien de huurder afziet van dit recht zal de controle en eventuele vaststelling van schade door feestmetmij.be bindend zijn. Indien er zich tijdens de huurperiode een ernstige beschadiging, verlies of diefstal voordoet, zal de huurder dit onmiddellijk aan feestmetmij.be melden, gezien dit invloed kan hebben op volgende geplande verhuringen zodat feestmetmij.be de maatregelen moet kunnen treffen. Indien bij terugbezorging lichte schade wordt vastgesteld, heeft feestmetmij.be het recht om een passende schadevergoeding in rekening te brengen. Indien schade herstelbaar is, worden de herstelkosten die feestmetmij.be dient te maken volledig in rekening gebracht, verhoogd met eventueel gederfde huurinkomsten door tijdelijke onbeschikbaarheid van de materialen. Bij onherstelbare schade of verlies verbindt de huurder er zich toe feestmetmij.be te vergoeden tegen de volledige prijs noodzakelijk voor de ingebruikname van het nieuwe materiaal. Hieronder wordt minstens verstaan: de aankoopprijs van het nieuwe materiaal verhoogd met het bedrag vereist om dit nieuw gekocht materiaal verhuurklaar te maken, de administratiekosten die de aankoop en ingebruikname met zich mee brengen en de gederfde huurinkomsten door feestmetmij door de beschadigingen of het verlies. Beschadigde goederen of onderdelen, waarvan geen herstel mogelijk is, worden gedurende ten hoogste 30 dagen nadat de schade gefactureerd werd, ter beschikking van de huurder gehouden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Feestmetmij.be is niet aansprakelijk voor de schade, geleden door de huurder of derden, die voortvloeit uit, ontstaat door of in verband kan gebracht worden met de gehuurde materialen. De huurder is steeds volledig aansprakelijk voor alle schade die de materialen veroorzaken vanaf ze hem ter beschikking zijn gesteld. De huurder zal feestmetmij.be dus steeds dienen te vrijwaren voor eisen van derden op grond van schade die betrekking heeft op het verhuurde materiaal. De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen. Het is niet toegelaten het springkasteel met schoenen, drank, voedsel of voorwerpen te betreden.  Springkastelen zijn enkel te gebruiken door kinderen. Het is niet toegelaten aan de muren van het springkasteel te hangen. Het is de huurder uitdrukkelijk verboden de gehuurde materialen verder te verhuren, onder te verhuren, in bruikleen te geven of ter beschikking te stellen van een andere partij zonder voorafgaande en schriftelijke toelating van feestmetmij.be.

Artikel 7: Respecteren van de huurtermijn

indien de huurder na het verstrijken van de overeengekomen huurtermijn de goederen niet terugbezorgt, heeft feestmetmij.be het recht de goederen zelf terug te halen waar ze zich ook bevinden, zonder dat enige aanmaning vereist is en zonder voorafgaande gerechtelijke tussenkomst. Alle daaruit vloeiende kosten worden doorgerekend aan de klant. Feestmetmij.be behoudt onder alle omstandigheden het eigendomsrecht over de verhuurde materialen.

Artikel 8: Prijzen

Alle vermelde prijzen zijn 21% btw inbegrepen en exclusief transportkosten.